Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Du är här: Produkter Hjälpmedel Västerbotten > Förflyttning > Använda eldriven rullstol > Eldriven vårdarmanövrerad rullstol

Eldriven vårdarmanövrerad rullstol

Anvisning

 
• Om brukaren inte alls kan medverka ska enklare lösningar som svarar upp mot förflyttningsbehovet vara provade/övervägda, t.ex. manuell vårdarmanövrerad rullstol.


• Eldriven vårdarmanövrerad rullstol kan vara ett hjälpmedel för assisterad förflyttning utomhus, inom prionivå 3.


• Vårdarmanövrerad eldriven rullstol kan förskrivas, inom prionivå 2, vid svårare sittproblematik samt om brukaren har behov av andra funktioner på rullstolen som ex hjälpmedel för omgivningskontroll/kommunikation alternativt reglera sin sittställning.


Möjlighet att växla framförare med hjälp av dubbelkommando kan ibland vara en lösning som medger viss medverkan av brukaren.

 

Kan förskrivas om


• Nyttjandegraden av hjälpmedlet är minst 3 gånger/vecka och regelbundet över året.


Samt om minst ett av nedanstående kriterier uppfylls:
• Brukaren har hög kroppsvikt/svår sittproblematik/spasticitet eller andra kroppsfunktioner som påverkar.

 

• Miljön där den eldrivna rullstolen ska framföras är kuperad eller svårframkomlig.

 

• Närstående har en funktionsavvikelse som medför att denne inte orkar eller kan förflytta brukaren i en manuell vårdarmanövrerad rullstol.


Förskrivningen ska ha en tydlig och mätbar målsättning.
Vid osäkerhet ska förskrivaren konsultera annan profession.
Som stöd för kartläggningen och bedömning kan förskrivare använda den metodanvisning som återfinns i Hjälpmedelshandboken, Metoddelen – Metodanvisning, samt det material som återfinns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida under rubriken Material som stöd vid förskrivning. 

 

Eldriven vårdarmanövrerad rullstol som personalstödjande hjälpmedel


Avtalskund kan hyra eldriven vårdarmanövrerad rullstol av Hjälpmedel Västerbotten, när den ska användas av anställd personal.


Använd blanketten som återfinns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida. Blankettstället – Verksamhetsbeställning.


Ej avtalskund hänvisas till leverantören, Hjälpmedel Västerbotten hyr inte ut hjälpmedel till personalstödjande utrustning till privata aktörer.

 

Säkerhetsaspekter

 
• Utrustning i trafik: I Västerbotten gäller för utomhusbruk att alla eldrivna rullstolar ska vara utrustade med belysning och reflexer jämställt med cykel.


Att färdas i trafik: När den eldrivna rullstolen framförs utomhus ska gällande trafikregler följas. Vid färd med gångfart ska regler som finns för gångtrafikanter följas. Eldriven rullstol bör inte köras under alkohol och drogpåverkan.


Transporter i bil: vid transporter i bil ska den eldrivna rullstolen förankras i de speciella fästpunkter som är avsedda för detta. En rekommendation är att den eldrivna rullstolen är utrustad med nackstöd och bälte. Se leverantörens bruksanvisning.


Transport med flyg: Vid transport med flyg ska flygbolaget kontaktas för att ge information om hur den eldrivna rullstolen och batterierna får transporteras. Se leverantörens bruksanvisning.


Förvaring: Vid förskrivning av eldriven rullstol krävs att brukaren har tillgång till ett torrt förvaringsutrymme, där den eldrivna rullstolen och dess utrustning är väl skyddad mot väder och åverkan. I förvaringsutrymmet ska möjlighet till laddning finnas och temperaturen får inte understiga 5 plusgrader. Vidare ska förvaringsutrymmet vara lättillgängligt och får inte utgöra en begränsning av brukarens användning av produkten.


Batterier och laddning: Speciella föreskrifter finns. Se aktuell bruksanvisning.


Specialanpassning: Vid specialanpassningar gäller särskilda ansvars- och säkerhetsföreskrifter.


Försäkringsskydd: I samband med förskrivning av eldriven rullstol bör brukaren se över sitt försäkringsskydd. Se även Hjälpmedelshandboken. Faktadelen – Riktlinjer/Rutiner – Försäkringar
 

Service

 
• Brukaren eller annan person ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.


• Skötsel och rengöring: Regelbunden rengöring enligt gällande bruksanvisning.


• Skötsel och laddning: Batterier måste laddas regelbundet även då den eldrivna rullstolen inte används, t.ex. om brukaren är tillfälligt sjuk. Batterier som inte underhålls på ett riktigt sätt och p.g.a. detta måste bytas ut, kan debiteras brukaren.


• Utse ansvarig person: Om brukaren inte själv kan ansvara för skötsel av hjälpmedlet, ska ansvarig person utses för denna uppgift.


• Däck och slang: Brukaren bekostar reparation av däck och slang samt arbets- och reskostnader i samband med dessa reparationer.


• Driftstopp: Om den eldrivna rullstolen stannar/går sönder under färd och inte kan tas tillbaka till hemmet, så ansvarar brukaren för att den placeras på lämpligt ställe och i skydd för regn. Brukaren tar kontakt med ansvarig förskrivare under vardagar dagtid. Brukaren ansvarar för att ta reda på vad som gäller i sin kommun.

 

Hjälpmedel Västerbotten ansvarar för

 
• Anpassningar, specialanpassningar, reparationer och service ansvarar Hjälpmedel Västerbotten för eller annan av leverantören godkänd tekniker.


• Hjälpmedel Västerbotten ansvarar för att återkoppla till förskrivaren vid eventuell upptäckt av att hjälpmedlet ej sköts enligt anvisning samt om ingrepp har utförts av brukaren på hjälpmedlet.

 

Brukarens ansvar


• Förvaring: Vid förskrivning av eldriven rullstol krävs att brukaren har tillgång till ett torrt förvaringsutrymme, där den eldrivna rullstolen och dess utrustning är väl skyddad mot väder och åverkan. I förvaringsutrymmet ska möjlighet till laddning finnas och temperaturen får inte understiga 5 plusgrader. Vidare ska förvaringsutrymmet vara lättillgängligt och får inte utgöra en begränsning av brukarens användning av produkten.


• Åkpåse, väska m.m.  betraktas som egenansvar och bekostas av brukaren.


• Brukaren ansvarar för eventuell bilanpassning för transport av eldriven rullstol.

 

• Brukaren kontaktar förskrivaren vid problem, ändrade hjälpmedelsbehov, behov av service eller vid flytt från länet.


• Brukaren eller annan person ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.


• Hjälpmedlet ska återlämnas komplett, inkl. laddare, och väl rengjort om hjälpmedelsbehovet upphört. Om det inte är rengjort kan brukaren bli ersättningsskyldig.


• Brukaren ansvarar för de kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet, vid oaktsamhet, onormalt slitage eller när hjälpmedlet ”tappats bort”.


• Brukaren får inte själv göra ingrepp på hjälpmedlet. Om detta görs, ansvarar brukaren för att hjälpmedlet återställs i ursprungligt skick alternativt bekostar återställningskostnaderna.


• Återtagande av eldriven rullstol kan ske vid omdömeslöst användande eller vid förändrat medicinskt status som påverkar förmågan att framföra elrullstolen på ett säkert sätt.

 

Notera

KLASSIFICERAS I UNDERGRUPPERNAInomhusanvändning (AA)

Begränsad utomhusanvändning (AB)

Utomhusanvändning (AC) 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  122312
 • Modifierad den
  2021-12-08
 • Skapat den
  2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Region Västerbotten
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00