Startsida Hjälpmedelshandboken 

Hjälpmedelshandboken

Eldriven rullstol

Anvisning
• Eldriven rullstol ska i första hand ersätta gångförmåga.
• Eldriven rullstol kan vara ett hjälpmedel för självständig förflyttning inomhus, inom prionivå 2.
Andra enklare lösningar ska vara provade/övervägda, t.ex. käpp, rollator eller manuell rullstol.
• Eldriven rullstol kan vara ett hjälpmedel för självständig förflyttning utomhus, inom prionivå 3.
Andra enklare lösningar ska vara provade/övervägda, t.ex. 2-hjulig cykel, sparkcykel, moped eller buss.
• Eldriven rullstol kan vara ett hjälpmedel för självständig förflyttning utomhus för att kunna utöva föräldraskap. Aktiviteter för att utöva föräldraskap inryms inom prionivå 2.
• Förflyttningshjälpmedel inom prionivå 4, t.ex. fritidshus, husvagn, båt, hobby, sport, motion, fritidsresor, fritidsresor, kan inte förskrivas.
• För förflyttningar i samma aktivitet bör endast ett eldrivet hjälpmedel förskrivas.
• Om utomhus- eller inomhusmiljön ställer speciella krav och dessa inte går att tillgodose med en kombinerad modell av eldriven rullstol, kan det bli aktuellt med dubbelförskrivning.

• För barn gäller att ett förflyttningshjälpmedel alltid ska följa med barnet mellan de olika miljöer som de vistas i

 

Om brukaren inte självständigt kan framföra den eldrivna rullstolen kan andra lösningar bli aktuella, t.ex. dubbelkommando eller vårdarstyrd eldriven rullstol.

 

Kan förskrivas om
• Nyttjandegraden av hjälpmedlet bör vara minst 3 gånger/vecka och regelbundet över året.

 

Förskrivningen ska ha en tydlig och mätbar målsättning.
Vid osäkerhet ska förskrivaren konsultera annan profession.

Som stöd för kartläggningen och bedömning kan förskrivare använda den metodanvisning som återfinns i Hjälpmedelshandboken. Metoddelen – Metodanvisning
Eller de checklistor och blanketter som återfinns på Hjälpmedel Västerbottens hemsida. Blankettstället

 

 

Säkerhetsaspekter
• Utrustning i trafik: Speciella föreskrifter finns. I Västerbotten gäller bl.a. för utomhusbruk att alla eldrivna rullstolar ska vara utrustade med belysning och reflexer jämställt med cykel.
• Att färdas i trafik: När den eldrivna rullstolen framförs utomhus ska gällande trafikregler följas. Vid färd med gångfart ska brukaren följa regler som finns för gångtrafikant. När den eldrivna rullstolen framförs med en hastighet över 6 km/h jämställs den med cykel och då är det trafikregler för cyklister som gäller.
• Transporter i bil: vid transporter i bil ska den eldrivna rullstolen förankras i de speciella fästpunkter som är avsedda för detta. En rekommendation är att den eldrivna rullstolen är utrustad med nackstöd och bälte. Se leverantörens bruksanvisning.
• Transport med flyg: Vid transport med flyg ska flygbolaget kontaktas för att ge information om hur den eldrivna rullstolen och batterierna får transporteras.
• Förvaring:  Vid förskrivning av eldriven rullstol krävs att brukaren har tillgång till ett torrt förvaringsutrymme, där den eldrivna rullstolen och dess utrustning är väl skyddad mot väder och åverkan. I förvaringsutrymmet ska möjlighet till laddning finnas och temperaturen får inte understiga 5 plusgrader. Vidare ska förvaringsutrymmet vara lättillgängligt och får inte utgöra en begränsning av brukarens användning av produkten.
• Batterier och laddning: Speciella föreskrifter finns. Se aktuell bruksanvisning.
• Specialanpassning: Vid specialanpassningar gäller särskilda ansvars- och säkerhetsföreskrifter, kontakta Hjälpmedel Västerbotten.
• Försäkringsskydd: I samband med förskrivning av eldriven rullstol bör brukaren se över sitt försäkringsskydd. Se även Hjälpmedelshandboken. Faktadelen – Riktlinjer/Rutiner – Försäkringar
 

Service
• Brukaren ska ta hand om ett förskrivet hjälpmedel med aktsamhet och sköta det enligt erhållna bruks- och/eller skötselanvisningar.
• Skötsel och rengöring: Regelbunden rengöring enligt gällande bruksanvisning.
• Skötsel och laddning: Batterier måste laddas regelbundet även då den eldrivna rullstolen inte används, t.ex. om brukaren är tillfälligt sjuk. Batterier som inte underhålls på ett riktigt och p.g.a. detta måste bytas ut, kan debiteras brukaren.
• Utse ansvarig person: Om brukaren inte själv kan ansvara för skötsel av hjälpmedlet, ska ansvarig person utses för denna uppgift.
• Däck och slang: Brukaren bekostar reparation av däck och slang samt arbets- och reskostnader i samband med dessa reparationer.
• Driftstopp: Om den eldrivna rullstolen stannar/går sönder under färd och inte kan tas tillbaka till hemmet, så ansvarar brukaren för att den placeras på lämpligt ställe och i skydd för regn (presenning). Ta kontakt med Hjälpmedel Västerbotten så snart som möjligt, under ordinarie arbetstid.

 

Hjälpmedel Västerbotten ansvarar för
• Övriga anpassningar, reparationer och service ansvarar Hjälpmedel Västerbotten för eller annan av leverantören godkänd tekniker.

 

Brukarens ansvar
• Presenning, åkpåse m.m. betraktas som egenansvar och bekostas av brukaren.
• Brukaren kontaktar förskrivaren vid problem, ändrade hjälpmedelsbehov, behov av service eller vid flytt från länet.
• Hjälpmedlet ska återlämnas komplett, inkl. laddare, och väl rengjort om hjälpmedelsbehovet upphört. Om det inte är rengjort kan brukaren bli ersättningsskyldig.
• Brukaren ansvarar för de kostnader som uppstår vid skadegörelse på hjälpmedlet, vid oaktsamhet, onormalt slitage eller när hjälpmedlet ”tappats bort”.
• Brukaren får inte själv göra ingrepp på hjälpmedlet. Om detta görs, ansvarar brukaren för att hjälpmedlet återställs i ursprungligt skick alternativt bekostar återställningskostnaderna.

• Förvaring: Vid förskrivning av eldriven rullstol krävs att brukaren har tillgång till ett torrt förvaringsutrymme, där den eldrivna rullstolen och dess utrustning är väl skyddad mot väder och åverkan. I förvaringsutrymmet ska möjlighet till laddning finnas och temperaturen får inte understiga 5 plusgrader. Vidare ska förvaringsutrymmet vara lättillgängligt och får inte utgöra en begränsning av brukarens användning av produkten.

 

 

Notera

KLASSIFICERAS I UNDERGRUPPERNA

Inomhusanvändning (AA)

Begränsad utomhusanvändning (AB)

Utomhusanvändning (AC)       
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 • Förskrivningsrätt
  Arbetsterapeut
 • Isokod
  122303
  122306
 • Modifierad den
  2019-10-25
 • Skapat den
  2009-05-20

Sök

Sök, fritext

Hitta produkt via isokod

Sortera efter förskrivningsrätt

Viktiga länkar
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Hjälpmedelspolicy
Hjälpmedelshandboken distribueras av:
Västerbottens läns landsting
Hjälpmedel Västerbotten
Mariehemsvägen 14
906 54 Umeå
Tel växel: 090-785 00 00